7 bộ phim gây ám ảnh về đại dịch

Đề tài đại dịch - từng được thể hiện qua 'The Flu', 'Deranged', 'The Host'... - thu hút bởi yếu tố kịch tính và thông điệp nhân văn.

7 bộ phim gây ám ảnh về đại dịch
Top List

Đề tài đại dịch - từng được thể hiện qua 'The Flu', 'Deranged', 'The Host'... - thu hút bởi yếu tố kịch tính và thông điệp nhân văn.