Phòng thí nghiệm đầu tiên công bố trình tự gene nCoV bị đóng cửa

Phòng thí nghiệm ở Trung tâm lâm sàng y học cộng đồng Thượng Hải đóng cửa sau một ngày chia sẻ trình tự gene với các nhà khoa học trên thế giới. 

Phòng thí nghiệm đầu tiên công bố trình tự gene nCoV bị đóng cửa
Top List

Phòng thí nghiệm ở Trung tâm lâm sàng y học cộng đồng Thượng Hải đóng cửa sau một ngày chia sẻ trình tự gene với các nhà khoa học trên thế giới.