Quên một người có dễ?

Yêu mà không được đáp lại là một cuộc thất tình dài đằng đẵng.

Quên một người có dễ?
Top List
Yêu mà không được đáp lại là một cuộc thất tình dài đằng đẵng.